OrganizationLeadership
Jing Ma

Jing Ma

Deputdy Secretary of the Party Committee

Email:majing@nankai.edu.cn


Contact us
  • Contact:office
  • Email:yaoxueyuan@nankai.edu.cn
  • Phone:86-22-23506290