OrganizationLeadership
Yanxia Liu

Yanxia Liu

Secretary of the Party Committee

Email:liuyx@nankai.edu.cn


Contact us
  • Contact:office
  • Email:yaoxueyuan@nankai.edu.cn
  • Phone:86-22-23506290